download onze algemene voorwaarden als PDF

Algemene Voorwaarden Protoplast.nl

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Protoplast® betreffende de verkoop, levering, betaling, en garantie van geleverde goederen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
2. Naast deze algemene voor waarden kan protoplast® aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van levering. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
3. Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Protoplast® niet geaccepteerd.

4. Protoplast® is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie en het gebruik van Protoplast® of voor enige schade of gevolgen voortvloeiende uit het gebruik van informatie op deze site.

De informatie het gebruik van Protoplast® op deze site kan geen aanleiding geven tot enige schade-eis tegenover Protoplast®, haar bestuurders of haar (vrijwillige) medewerkers.

Als gebruiker van de site verklaart u specifiek als enige verantwoordelijk te zijn voor handelingen vermeld op deze site en op sites waarnaar wordt verwezen vanop deze site.

5. Externe sites (dit zijn sites die niet worden uitgebaat door Protoplast® of die een andere basis-url hebben dan Protoplast®)vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Protoplast®. De externe websites en hun inhoud waarnaar wordt verwezen vallen compleet onder de verantwoordelijkheid van de uitbaters van de betreffende sites.

6. Door akkoord te gaan met de verkoopvoorwaarden, vervalt uw recht tot reclames. Te allen tijde kunt u één exemplaar opvragen of printen vanuit het menu.
7. Protoplast® houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
Artikel 2 Offertes
8. Alle offertes opgesteld door Protoplast® zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
9. Prijsvermeldingen op de Protplast® internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten
10. Overeenkomsten met Protoplast® komen pas dan tot stand wanneer Protoplast® een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Protoplast® heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig ingelicht zal worden.

Artikel 4 Afbeeldingen en film
11. Alle afbeeldingen,en filmpjes tekeningen, gegevens en tips, op deze internetsite, en brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
12. De artikelen van Protoplast® worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van, Protoplast®.
13. De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
14. Alle bestellingen die bij ons voorradig zijn worden binnen 3 werkdagen geleverd na betaling. verzendkosten zijn vermeld bij het artikel op de site.
15. Betaling dient naar het oordeel van Protoplast® vooraf en bij opdracht te geschieden via girorekening 9360560 tnv N design ( met een spatie tussen de N en de D). Zodra uw betaling is bijgeschreven op ons banknummer kunnen wij uw opdracht uitgaan voeren.
16. Betaling in contanten kan, naar het oordeel van Protoplast® geschieden bij aflevering.
17. Protoplast® kan bepalen dat verkoop op factuur plaatsvindt behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Protoplast® geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 8 weekdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Protoplast® gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.
18. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
19. Niet tijdige betaling geeft Protoplast® het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
20. Protoplast® is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Protoplast® te verrichten prestaties.
21. Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Protoplast® verrekening van facturen toe te passen.
22. Door Protoplast® in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 Verzending en aflevering
23. De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Protoplast®.
24. Protoplast® is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
25. Protoplast® behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Protoplast® aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, evenals van eventuele vorderingen voor door Protoplast® ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en het geen Protoplast® van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Protoplast® en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen
26. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Protoplast® is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
27. Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Protoplast® of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames
28. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Protoplast®. Na het verstrijken van deze termijn wordt Protoplast® geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Protoplast® er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
29. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
30. Indien een reclame door Protoplast® gegrond wordt bevonden, kan Protoplast® overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
31. De afnemer dient in alle gevallen Protoplast® de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 Garantie
32. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Protoplast® op te geven adres.
33. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Protoplast® garantiezegel en/of originele verpakking.

C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden .
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, , beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

Artikel 11 Handelsmerk
34. Het handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Protoplast® afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
35. De aansprakelijkheid van Protoplast® blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
36. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Protoplast® in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Protoplast® niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van, Protoplast®.

Artikel 13 Overige bepalingen
37. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Wettelijke bepaling
38. Op al onze overeenkomsten, leveringen is van toepassing Nederlands recht.